تبلیغات
彡 دنیــــایِ مجــــازیِ مــن 彡 - نمـیفـهمنــــد ..!!

قلبی دارم خسته از تپیدن

مــــی گــــویــنــد ســـــاده ام
..!

مـــی گـــویـــنـــد تــــو مــــرا با یــک نــگــاه
..

یـــک لبـــــخـنـــد
..

بــه بــازی میـــــگیــــری
..!

مــــــی گـــــوینــــد تـــرفنــدهـــایت ، شـــیطنـــت هــــایت
..

و دروغ هایـــت را نمــــی فهمــــم
..

مــــــی گویند ســــاده ام
..!

اما مــــــــن فـــــقــــــط دوســـتـــــت دارم
..،

همیـــــــــن
!

و آنــــها ایــــن را نمـــــــیفــــهمنــــد
..!!

smile emoticon kolobok
طبقه بندی: عاشقانه، 
+ [ یکشنبه 1392/02/15 ] [ 17:05 ] [ ṗãйɨ ] [ ]